Japanische Tanz Abende mit Kei Takei, Setsuko Yamada, Teruko Fujisato, Tetsuya Fukushima, Gioh Ohuchi und Ingo Talib Rashid